Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

LiterÍre prizenJou dyn eigen oardiel

Literêre prizen

Yn de Frysk-literêre wrâld besteane sân wichtige literêre prizen. It is fan belang dêrby ûnderskied te meitsjen tusken prizen dy't (lang) nei publikaasje takend wurde, en prizen dy't wûn wurde by priisfragen dêr't wurk spesjaal foar ynstjoerd wurdt.
Hjirûnder in oersjoch fan de prizen mei earste jier fan útrikking. Efter de link mear detailynformaasje en in oersjoch fan de priiswinners.


Prizen fan de Provinsje Fryslân

Gysbert Japicxpriis (earste priisútrikking 1947)
Obe Postmapriis (1984)
Fedde Schurerpriis (1984 - 2012)


Prizen beskikbersteld troch oare oerheden

Piter Jellespriis (1974)
Rink van der Veldepriis (2004)


Prizen beskikbersteld troch partikuliere ynstellingen

Simke Kloostermanpriis (1983)
Douwe Tammingapriis (2014)


Priisfraach útskreaun troch partikulieren ynstelling

Rely Jorritsmapriis (1955)

* * *

Literatuerprizen fan de provinsje Fryslân

Mear achtergrûnynformaasje[pleatst 17.06.2014]

Reaksjes

Anders M. Rozendal skreau op 21-01-2017 10:25:Reagearje

Achte redaksje,

Ta myn fernuvering sjoch ik dat de KFFB de Fryske boekeklub net by it listke literÍre prizen stiet.
De KFFB jout alle jierren trije literÍre prizen ķt foar manuskripten.
De earste kear wie yn 1946, 12 jier nei it oprjochtsjen fan de KFFB.

Ik soe it op priis stelle dat jimme dit ynoarder meitsje.

Groetnis,

Anders


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL