Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Krús fan de HollannerJou dyn eigen oardiel
Krús fan de Hollanner
Ate Grypstra
Afûk, 2012

Liene by Tresoar
Liene by de iepenbiere bibleteekKrús fan de Hollanner is in histoaryske jeugdroman oer it libben fan Grutte Pier, optekene út de mûle fan syn omkesizzer Wijerd Jelckama. Wy komme te witten hoe’t in boer út Kimswert him ta in baas legeroanfierder en floatfâld ûntwikkele. Hy waard de Skrik fan de Sudersee, de Stjoerman fan de Dea en it Krús fan de Hollanner. Hy waard nimmen minder as Grutte Pier.
It Ljouwerter gamebedriuw Triangle Studios wurke al langer oan in game oer Grutte Pier en betocht dat dêr ek in boek by moast. Se benaderen útjouwerij Afûk dy’t de opdracht trochspile nei skriuwer Ate Grypstra. Hy skreau it boek yn betreklik koarte tiid.
Sjoch fierder nijsitem 19.11.2012


Oaren oer dizze titel
Maria del Grosso, LC 15-02-2013
Geart Tigchelaar op Ensafh 08-07-2013


Jou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2=’mwah’ 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Jo kinne hjirûnder ek in reaksje jaan.


Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL