Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Elske Kampen wint Fedde Schurerprizen 2012. Anne Popkema fergulde mei Obe PostmapriisJou dyn eigen oardiel

Elske Kampen wint Fedde Schurerprizen -

Anne Popkema fergulde mei Obe Postmapriis
pleatst 12 oktober 2012, foto's Winfried Walta

[Alle foto's fan Walta]

De Fedde Schurerpriis 2012 is takend oan Elske Kampen foar har dichtbondel Fan glęs it brekken. De priiswinner waard hjoed yn Tresoar bekendmakke troch sjueryfoarsitter Tsead Bruinja. De priis waard útrikt troch Deputearre fan Kultuer Jannewietske de Vries. De seal wie goed fol, nei skatting in lytse twahűndert oanwęzigen.
De sjuery keas út fjirtich debuten de bęste fiif titels, dy’t yn it sjueryrapport priizge waarden om har kwaliteiten. Oer de priiswinnende bondel stelde de advyskommisje űnder oare: “in kwetsber en moedich boek węryn't Kampen yn prachtige bylden it ferhaal fan in famke en de libbensfragen fan in dochter en folwoeksen frou oan ús foarleit.” De advyskommisje bestie nęst Bruinja út Hille Faber en Mette Piebenga.
Sjoch hjir foar it sjueryrapport.


Tsead Bruinja oan it wurdPublykspriis
De seleksje fan fiif titels troch de advyskommisje foarme tagelyk de list fan nominaasjes foar de Fedde Schurerpublykspriis. Fan 6 april oant 11 oktober koe it Fryske lęzerspublyk stimme op ien fan de fiif nominearre titels. Dęrfoar rjochte Tresoar spesjaal de site www.fedde2012.nl yn.
De publykspriis en de fiif nominearre titels krigen yn dat healjier rom omtinken: filmkes op youtube, fraachpetearen op Omrop Fryslân mei de sjueryfoarsitter yn april en mei de nominearre auteurs begjin oktober, en in spesjale portretopdracht oan José Witteveen. Nei ien oktober wie de tuskenstân net mear te sjen; doe leine Thys Wadman syn jeugdboek De oerwinnings fan Tido Houtsma en Elske Kampen har dichtbondel Fan glęs it brekken fier op kop.

Fiif entűsjaste lęzers joegen as fertsjintwurdigers fan it publyk elk by ien fan de titels har miening węrom’t it moai wie dat it oanbelangjende boek nominearre wie, en węrom’t it eins ek de priis wol krije mocht: Sigrid Kingma, Lienke Boot (bydrage pdf), Imke Hooijenga, Sicco Rypma (bydrage pdf) en Eric Hoekstra (bydrage pdf).
Eeltsje Hettinga krige dęrnei koart it wurd. Hy joech by wize fan protest oan Deputearre De Vries de oarkonde fan syn Feddepriis-1999 werom (foar de dichtbondel Akten fan winter), mar sy murk op dat hy foar har altyd priiswinner bliuwe sil.

Doe kaam Bert Looper mei de slúf en de útslach fan de publykspriisfraach. De measte stimmen giene nei Fan glęs it brekken, mei fiif stimmen ferskil folge troch De oerwinnings fan Tido Houtsma. Yn totaal waarden der goed fiifhűndert stimmen útbrocht.

De útslach yn sifers:
Fan glęs it brekken – Elske Kampen 218
De oerwinnings fan Tido Houtsma – Thys Wadman 213
Identiteit & Kowesturten – Abe de Vries 30
Fol túch de mist yn – Hidde Boersma 27
Gerben Rypma – Eeltsje Hettinga 21
Totaal oantal stimmen 509
Priiswinner Anne Popkema fergulde
Deputerarre De Vries rikte ek de Obe Postmapriis út oan priiswinner Anne Tjerk Popkema. Syn namme waard in moanne lyn by de start fan de Moanne fan it Fryske Boek al bekendmakke, sjoch hjir op Sirkwy. De advyskommisje priizge yn syn rapport de goede balâns tusken begryplike taal en it brűken fan drege wurden, en wie fierder fan betinken dat it de oersetter slagge is in nije wrâld op te roppen dy’t folslein rjocht docht oan it orizjineel, it wichtichste skaaimerk fan in goede oersetting. De advyskommisje bestie út Hein Jaap Hilarides, Marijke de Boer en André Looijenga.
Hjir stiet it sjueryrapport.
De priiswinner beklamme yn syn tankwurd hoe fergulde oft er is mei de priis en wat it belang is fan in oersetpriis krekt út namme fan de Provinsje Fryslân - de Provinsje, dy fertsjintwurdiget ommers alle Friezen meielkoar, en dat is wat oars as in partikuliere stifting of in kommersjele klub (taspraak Anne Popkema pdf). 

Foar alle trije de prizen is de priis in oarkonde en in bedrach fan twatűzen euro.
Skriuwersprotest
It programma waard űnderbrutsen mei in heal űnferwachte protestaksje fan skriuwers, krekt doe’t Deputearre Jannewietske de Vries begűn wie mei har taspraak foar Obewinner Anne Popkema. Bert Looper hie der yn syn iepeningswurd al op sinspile dat freed 12 oktober 2012 wol ris in histoaryske dei wurde koe. 'Wy ha as Friezen wat mei de letters FR: frijheid, freugde, frustraasje, fruchtberheid, freed - dęrom bart it hjir altyd op freed...'Elmar Kuiper gie midden yn de seal boppeop in stoel stean en die syn oerhimd út. As in reus fan in arbeidsman-fan-de-pinne joech er sa it sein oan alle oanwęzige skriuwers om tagelyk oerein te kommen en út eigen wurk foar te lęzen. In pear minuten wie de grutte stúdzjeseal fan Tresoar fuld mei in ienriedige kakofony fan Frysk literęre lűden. Neidat it sein sitten gean jűn wie, lei Elske Schotanus noch in kear út wat it belang is fan de literęre prizen. Deputearre De Vries wie beret op in antwurd en motivearre de wiziging fan belied: it giet om mear stipe foar debutanten en jongereinskriuwers, klam op ‘literatuer-eksport’ en in fokus op de Gysbert Japicxpriis.
Mear dęroer yn de nota Kultuer, Taal en Underwiis 2013-2016.
Foar mear oer it skriuwersstânpunt sjoch ű.o. it nijsitem yn it FD 5-10-2012, it ynstjoerde stik fan André Looijenga (LC 6-10-2012), it nijsitem yn de LC 8-10-2012, de kollum fan Pieter de Groot (LC 12-10-2012) en Abe de Vries yn syn rubryk ‘Skroeier’ (FD 3-10-2012 en FD 10-10-2012) en yn in opinystik (FD 11-10-2012). 
Op 14 novimber komt de nije Kultuernota yn behanneling yn de kommisjegearkomst 'Boarger en mienskip' fan Provinsjale Steaten. De stimming is yn de algemiene gearkomst op 28 novimber.

Muzikale bydrage
Tusken it Obe- en Feddepart fan de middei joegen Rianne Jongsma en Arjan Jongsma in muzikaal optreden op fluit en marimba. Rianne is masterstudint oan it konservatoarium yn Amsterdam, broer Arjan sit yn 6-vwo fan it Liudger yn Drachten en folget kursussen oan it konservatoarium yn Grins. De lűden fan fluit en marimba foegen har goed yn de romte fan de seal. De fluitsolo ‘Syrinx’ fan Debussy sil mannichien wol werkend ha, mar it wurk fan de Japanske marimbaspylster K. Abe grif net. Ofslutend spilen se tegearre twa stikken fan Gillingham: ‘Slow dance of the last living dinosaur’ en ‘Riding on the fast hooves of the gazelle’, in traach en in flitsend stik – symbolysk foar de twa kanten dęr’t it mei de literęre wrâld hinnegean kin?

Teake Oppewal


Utrikking publykspriis, sjueryrapport Tsead Bruinja,
útrikking Fedde Schurerpriis, tankwurd Elske Kampen


filmke Douwe Sibma

Skriuwers-aksje

Filmke Neeltje van der Weide

Muzikaal optreden

filmke Haye Bijlstra

Oaren oer de priisútrikking
Jaap Krol, Frysk Deiblęd 13-10-2012, foarside en side 15
Sietse de Vries, Ljouwerter Krante 13-10-2012
Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL