Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

De lste briefJou dyn eigen oardiel
De lste brief
Hanneke de Jong
Koperative Utjowerij, 2de printing, 2003

Liene by Tresoar
Liene by de iepenbiere bibleteekBerber hat in goed kontakt mei har heit en syn nije frou en de beide jonkjes. Se hat in freondin oan wa’t se alles kwyt kin, benammen oer Erik, in jonge t har klasse.
It grutte probleem yn Berber har libben is mem. Mem sit fol noed, mem sit har fierste ticht op ’e hd, mem doar har net los te litten.
En dan is der noch wat nuvers: mem leit t en troch briefkes foar Berber del mei ferhaaltsjes derop. Earst tinkt Berber dat it samar ferhaaltsjes binne, mar as se der mei heit oer praat hat, komt se derachter dat mem wat slims meimakke hat, dr’t se net oer prate kin.
De lste brief is de earste jeugdroman fan Hanneke de Jong en ferskynde foar it earst yn 1999. De Fryske Jeugdboekesjuery bekroande it boek mei in sulverne Spjelde. De skriuwster sette it boek oer nei it Nederlnsk en krige foar De laatste brief yn 2002 in earfolle fermelding fan de Zoenjury.

Oaren oer dizze titel
Baukje Wytsma, Ljouwerter Krante 10-09-1999
Sulveren spjelde trikt, De Feanster 27-06-2000
Earfolle tt, Ljouwerter Krante 19-04-2002
Multimediaprojekt oer it boek, LC 23-04-2003 en 13-08-2003
Wieke de Haan, F-side 09-10-2003


Jou oan wat dyn wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2=’mwah’ 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Kinst hjirnder ek in reaksje jaan.


Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL