Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

KunearaJou dyn eigen oardiel
Kuneara
Akky van der Veer
Bornmeer, 2000

Liene by Tresoar
Liene by de iepenbiere bibleteek


Yn 337 wurdt Hear Heimo fan Rhenen, in regionale kening yn tsjinst fan Rome, ynset om te fjochtsjen tsjin in Frankyske rôversbinde dy't Keulen belegeret. Dęr moetet er Kuneara, dy't mei alve oare fammen op 'e weromreis fan in pilgrimstocht troch de rôvers oerfallen wurdt. Hear Heimo - űnder yndruk fan har skientme - rędt har as iennichste fan de marteldea en nimt har mei nei syn boarch op 'e Heimenberch.
De 'kristlike' Kuneara komt yn in 'heidensk' fermidden terjochte. Se kriget dęr te meitsjen mei in keninginne dy't lęst hat fan ynbylde kwalen en mei in hofdame dy't neffens har dochter fierstente űnderdienich is. Stapke foar stapke komt dy dochter, de fertelster fan dit ferhaal, derachter dat alles sa syn reden hat. Kuneara is in histoaryske novelle dy't basearre is op in midsieuske leginde oer de hillige Kuneara, de beskermhillige fan de stęd Rhenen.
Kuneara wie it Fryske Boekewikegeskink fan 2000, skreaun yn opdracht fan de Stichting it Fryske Boek.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 23-2-2000
Joop Boomsma, Webside, 23-2-2000
Jabik Veenbaas, LC 25-2-2000
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad 2-3-2000
Meinou Piebenga, Trotwaer 4, maaie 2000, s. 189-190

Jou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2='mwah' 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Jo kinne hjirűnder ek in reaksje jaan.Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL