Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

It wrede foarjierJou dyn eigen oardiel
It wrede foarjier
Durk van der Ploeg
Friese Pers Boekerij , 2004, 3de printinge

Liene by Tresoar
Liene by de iepenbiere bibleteek


Dizze roman spilet yn de lêste oarlochswinter. Tie, de haadpersoan út it ferhaal, wie doe 14 jier en wenne op de Hûnepleats te Ealsum. Der barde fan alles yn dy turbulinte neidagen fan de oarloch. Underdûkers en evakuees kamen en giene. De bewenners fan de pleats fersylden yn it fersetswurk, meidat der op in stikje greide skean efter de pleats Ingelske fleantugen wapens ôfsmieten. Dy wiene ornearre foar de binnenlânske striidkrêften, dy't doe krekt op poaten set wiene. Dútsers diene in ynfal. Dêr kamen trije minsken by om it libben, alle trije troch ien kûgel fan Ingelske makkelij. In kûgel dy't nea ôfgien is... It boek is in persoanlike rekonstruksje fan skuld en skuldich fielen, in heale ieu nei de oarloch beskreaun troch immen dy't de dea yn 'e eagen sjocht.
It wrede foarjier is ien fan de trije titels dy't yn 2011 opnommen waarden yn de sammelbondel De oarloch fan Durk van der Ploeg.

Oaren oer dizze titel
Jelle Krol yn LC 4-3-1994
Jan Jongsma yn it FD 12-4-1994
Eize de Boer fraachpetear yn FD 19-2-1994
Henry Baron yn World Literature Today, 22-9-1994, The Free Library
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad 13.12.2004 en op eigen website
Eric Hoekstra op Farsk 47 2005

Jou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2='mwah' 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Jo kinne hjirûnder ek in reaksje jaan.

Reaksjes

Hendrik Klaas Bergsma skreau op 04-01-2017 20:38:Reagearje

I was fascinated by the story of Tie mostly because many of his experience resonate with me as our family experienced the war in our own way in Sneek. I can certainly identify with some of the issues raised by tie with respect to faith and religious issues since most of our generation experienced similar changes in our perspective on depending and trusting fully in God i.e. most of us carry life insurance. Tie dealings with his secret emotions regarding Maria certainly resonate.
The story was spell-binding in many ways and I had a hard time putting it away. Yet at times I was tempted to skim over and scan the more elaborate psychological reflections which at times I found almost somewhat tedious. It didn't help that my Frisian was lacking in some spots where expression and words were at times unfamiliar to me.
I was much surprised to read my Father's name, Bergsma' at the end of chapter 5 as I have vivid recollections of helping Dad packaging tobacco which was shipped all over Friesland. Having tobacco in the house at that time also was the cause of my having started to smoke at age 9 ( 1944). I'd love to know where my Father's name came from and why it was actually used in the story.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL