Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Literęre 4-stędetocht 2012Jou dyn eigen oardiel
Lęzingen oer Fryske literatuer

Fjouwer sprekkers hawwe de opdracht oannommen om in tal markante aspekten fan de Fryske literatuer út te wurkjen yn in lęzing en essay. De lęzingen wurde hâlden yn de fjouwer grutste Fryske stęden, se foarmje in literęre 4-stędetocht, alle kearen yn in bibleteek. Elke lęzing stiet lykwols op himsels, jo hoege as harker de hiele 4-stędetocht net te folbringen.
It leit yn de bedoeling om alle lęzingen te publisearjen yn it aprilnűmer-2012 fan it literęr tydskrift Ensafh.

De lęzingen binne ornearre foar elk dy't him by de Fryske literatuer betrutsen fielt: skriuwers, lęzers, studinten, dosinten, sjoernalisten, resinsinten, útjouwers, afűkkursisten, learlingen, leden fan Fryske kriten, simmergasten, wintergasten en wa net al.


De sprekkers en har űnderwerp


17 jannewaris 2012
André Looijenga - Tresoar, Ljouwert
Literatuer yn lytse talen
Skriuwe yn in minderheidstaal - wat betsjut dat?


31 jannewaris 2012
Greet Andringa - Bibleteek, It Hearrenfean
Dien wurk
Besprek fan de fiif romans fan Koos Tiemersma


14 febrewaris 2012
Sigrid Kingma - Bibleteek, Drachten
Fryske berneliteratuer
Untjouwingen en foarútsjoch oan de hân fan de ôfrűne 20 jier


28 febrewaris 2012
Nyk de Vries -
Bibleteek, Snits
Raffelich realisme?
Nije streaming fan in jonge generaasje skriuwers

Biografy sprekkers


Achtergrűn en oanlieding

De Fryske literatuer is in nijsgjirrich bedriuw dęr't fan alles oer te sizzen falt. Fansels yn it foarste plak oer de literęre teksten dy't no en yn earder tiid skreaun binne, en dy't ús boeie, ús reitsje en ús libben kleur jouwe. 'Us' sis ik, en dan bedoel ik de mienskip fan minsken dy't wat mei Fryske literatuer ha, fan tafallige belangstellende oant en mei yngreven folgers en dielnimmers. Al dy literęre teksten by elkoar kinne je yn groepen en soarten yndiele, en je kinne sjen watfoar űntwikkelingen der west ha yn de tiid. En dan is fansels it 'tuskenbeidenplak' fan de Fryske literatuer as literatuer yn in lytse taal ek bysűnder.

Sirkwy is útsoarte it stee dęr't de leafhawwers fan Fryske literatuer telâne kinne. De saaklike ynformaasje yn Sirkwy wurdt hyltyd omfangriker, it oantal boektitels dat derop te finen is rint oer de 200 en ek alle achterlizzende ynformaasje wurdt hyltyd riker. Tresoar hat net de pretinsje dat de site yn koarte tiid folslein węze sil, salang't der mar in steech en starich trochgroeien is.

Yn 2010 naam Jan Schotanus fan Audiofrysk it inisjatyf foar it organisearjen fan lęzingen oer literatuer, byelkoar in seminar neamd. Dat paste goed yn it konsept fan Sirkwy. Yn it seizoen 2010/2011 waarden yn Tresoar mei grut sukses fjouwer lęzingen hâlden oer de Fryske literatuer fan nei 2000.

Begjin 2012 wurdt de rige fuortset mei de boppeneamde fjouwer lęzingen, no moai ferspraat oer Fryslân en yn gearwurking mei literęr tydskrift Ensafh, dat de lęzingen útbringe sil yn it aprilnűmer fan 2012..


Fierdere ynformaasje

Alle jűnen begjinne om 20:00 oere.
Tagong ¤5,00 per jűn, ynklusyf kofje.
Bibleteekleden, freonen fan Tresoar en studinten ¤3,50

De oankundigingsflyer kinne jo hjir dellade as PDF.

Fjouwer wike foar de datum fan eltse lęzing komt it program fan de jűn op dizze webside te stean mei detailynformaasje oer it krekte plak.

De Literęre 4-stędetocht wurdt organisearre troch Bibliotheekservice Fryslân (Symen Schoustra), Taalburo Popkema (Anne Popkema), Literęr tydskrift Ensafh (Jelma Knol en Piter Boersma) en Tresoar (Teake Oppewal, skriuwer fan dit stikje).

[datum 16 septimber 2011]


Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL