Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Ik, AnnaJou dyn eigen oardiel
Ik, Anna
Lida Dykstra
Afûk, 2009

Liene by Tresoar
Liene by de iepenbiere bibleteek


It ferhaal spilet yn Londen yn 1733. De ferbyntenis tusken de Ingelske prinsesse Anna fan Hannover en de Fryske steedhâlder Willem fan Nassau hinget oan in siden tried. Willem is in pear dagen foar it houlik ynstoart en leit no, bewusteleas en mei in swiere longûntstekking, op bêd yn Somerset House. Foar syn libben wurdt freze.

Tsjin it befel fan har heit yn siket Anna him nachts op. De dokter riedt har oan om tsjin har ferloofde te praten. Miskien dat har stim him helpe kin om wekker te wurden. En Anna fertelt. Alle nachten nimt se Willem yn betrouwen oer de houliksproblemen yn har famylje, har ambysjes, har eangsten, mar ek oer de freugde dy’t se belibbet oan de muzyk fan Händel. Har bycht kin gjin kwea, fynt se. Hy heart har dochs net...
Ik, Anna is in relaas oer twa jonge minsken – sy skeind troch pokken en oergewicht, hy misfoarme troch in fergroeide rêchbonke – dy’t it slagget om fan in ferstânshoulik in leafdeshoulik te meitsjen.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker yn de Ljouwerter krante
De Lêsklub yn Buro de Vries fan Omrop Fryslân
Elske Schotanus, de Moanne nr. 1 2010 s. 48-49 en op eigen website
Sjoch ek op it webstee fan de Stichting Nassau

Jou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min  2=’mwah’  3=aardich  4=moai  5=klasse!
Jo kinne hjirûnder ek in reaksje jaan.

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL