Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

En dr marsjearje ik hinneJou dyn eigen oardiel
En dêr marsjearje ik hinne
Meindert Bylsma
Elikser, 2016

Liene by Tresoar [link folget**]
Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]En dêr marsjearje ik hinne is in novelle út 2016 fan Meindert Bylsma. Yn dit boek sjocht de auteur werom op syn reis nei folwoeksenens. Dat docht er oan ’e hân fan foto’s, bygelyks fan in broer fan syn heit, dy’t by de kavalery siet. Meindert Bylsma fernuveret him oer it kontrast tusken de militêr dy’t omke Auke wie en de man dy’t er koe as omke: ien dy’t net folle sei en ûnopfallend syn gong gie. Dêrútwei sjocht de skriuwer werom op syn eigen tsjinsttiid, nei hoe’t er sels wie en foarme waard troch dy perioade yn syn bestean. Tema’s as gesach en it (ûntbrekken fan) respekt dêrfoar komme oan ’e oarder as er yngiet op de posysje dy’t syn heit op dit punt ynnaam. Ek de oarloch spilet in grutte rol yn dizze novelle, alles yn it kader fan de ûntwikkeling dy’t Bylsma trochmakke, de reis fan ‘lyts mantsje’ nei de ‘keardel dy’t er wurden is.

Oaren oer dizze titelJou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2=’mwah’ 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Jo kinne hjirûnder ek in reaksje jaan.

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL