Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Pier. De profesij van bline SimenJou dyn eigen oardiel
Pier. De profesij fan bline Simen
Willem Schoorstra
Friese Pers Boekerij, 2015

Liene by Tresoar

Liene by de iepenbiere bibleteekFiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier ferskynt no in roman oer syn libben, syn striid en syn tiid fan de hân fan Willem Schoorstra. Dy skreau earder ek al in suksesfolle histoaryske roman oer Redbad.

Fryslân rekke yn 1498 syn frijheid kwyt. De Saksers waarden de baas. Dat gie net samar, der wie ferset en der folge in rûzige tiid. De Gelderske hartog Karel woe syn macht ek jilde litte en die mei in troep soldaten in raam op Fryslân. De Saksers seagen it swurk driuwen en ferkochten Fryslân yn 1515 oan de lettere keizer Karel V. Dy wie ek greve fan Hollân. Sa waard Fryslân it toaniel fan in striid tusken Hollanners en Geldersken, wylst yn beide kampen Friezen meifochten. De oarloch soe njoggen jier duorje.
Begjin 1515 ferliest Pier Gerlofs Doanja, in boer út Kimswert, troch Saksyske rôvers út Frjentsjer alles wat er hat, syn pleats, syn lân. Om dat wat him en in protte oaren oandien is foarmet er in kloft frijheidsstriders (of: in rôversbinde) dy’t wreed húshâlde. Dêrmei fertsjinnet Pier rom en oansjen, mar ek eangst en wearze.

De skriuwer set Grutte Pier del as in man dy’t dwyl is fan wraaksucht. As er ta besinning komt, sinkt er wei yn wroeging oant er oan de ein fan syn libben sielerêst fynt troch it tadwaan fan de mûnts Petrus Thaborita. De mûnts sjocht yn it libben fan Grutte Pier it útkommen fan in âlde profesij oer de Wolfshûn, berne yn in winternacht fol reek en fjoer: ‘Read is de kleur fan syn jeien, en read de see dêr’t de deaden yn driuwe’.

It ferhaal is krekt as Schoorstra syn roman Rêdbâd opset as in fertelling troch in tsjûge. Wie dat yn Rêdbâd in freon fan it haadpersoanaazje, no is it in anonime alwittende ferteller, dy't boppedat de lêzers út en troch oansprekt. Om de histoaryske achtergrûn dúdlik te meitsjen stiet oan it begjin fan it boek in kronyk fan de jierren 1515-1520 en in oersjoch fan de belangrykste personaazjes.

Fraachpetear mei de skriuwer, Jacob Haagsma yn LC 28-08-2015

Boektrailer
Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 28-08-2015
Klaske Hiemstra, It Nijs 11-09-2015
Geert Tigchelaar op Ensafh, 22-10-2015
Koos Tiemersma, op Froonakker.nl 30-10-2015
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite maart 2016

Oer Grutte Pier
Kanon fan de Fryske Skiednis, finster 10,

Oare resinte romans dy’t yn deselde tiid spylje
Ate Grypstra, Krús fan de Hollanner, 2011
Harmen Wind, De izers fan ’e frijheid, 1998


Jou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2=’mwah’ 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Jo kinne hjirûnder ek in reaksje jaan.

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL