Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Oer Atlantyske djiptenJou dyn eigen oardiel
Oer Atlantyske djipten
Durk van der Ploeg
Friese Pers Boekerij, 2015

Liene by Tresoar
Liene by de iepenbiere bibleteekEdom Koudenburg is fyftjin jier as er nei Kanada emigrearret. Hy sjocht werom op syn libben oan ’e rûge westkust fan Newfoundland. Ynspirearre troch syn altyd briefskriuwende mem set er op papier wat de húshâlding oerkommen is. Striid tusken libben en dea wurdt hjir symboalysk werjûn yn in ivich konflikt tusken de minske en syn needlot.
Durk van der Ploeg krige yn 2011 de Gysbert Japicxpriis foar al syn literêr proaza. Oer Atlantyske djipten is syn 22ste roman. It boek ferskynde yn jannewaris 2015 [titelblêd jout 2014].

Boek fan de Moanne yn septimber 2015

Oaren oer dizze titel
Marre Sloots op De Moanne 11-06-2015
Doeke Sijens, LC 03-07-2015
Henry Baron, sirkwy juny 2016

Jou oan wat jo wurdearring is foar dit boek.
Oantal pompebledsjes: 1=min 2=’mwah’ 3=aardich 4=moai 5=klasse!
Jo kinne hjirûnder ek in reaksje jaan.

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst.


Reagearje

Reagearje kin allinnich as jo ynlogd binne. Klik hjir om yn te loggen.

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat


TAGS BY DIT ARTIKEL