Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Nijs argyf

Yn 2017 nije ferzje fan Sirkwy
Sirkwy wurdt begjin 2017 yn in nije jas hyst.
Lês mear »

Sammelbondel mei alle gedichten fan Tsjębbe Hettinga
Yn april 2017 ferskynt Het vaderpaard - It faderpaard, in sammelbondel mei alle gedichten fan Tsjębbe Hettinga
Lês mear »

Fotoportret Koos Tiemersma
Presintaasje fotoportret dat Tryntsje Nauta makke hat fan Koos Tiemersma.
Lês mear »

4 des 2016 presintaasje nije bondel Cornelis van der Wal
Wolf yn harnas is de namme fan de nije bondel fan Cornelis van der Wal. Presintaasje sneintemiddei 4 desimber, kafee \\\'t Lieverdje, Ljouwert
Lês mear »

Alle gedichten van Tsjębbe Hettinga
Bij uitgeverij De Bezige Bij verschijnt in april 2017 het verzameld werk van de Friese dichter Tsjębbe Hettinga
Lês mear »

26 nov Alexander Rinnooy Kan jout Fedde Schurerlęzing 2016
Fedde Schurerlęzing 2016 troch Rinnooy Kan
Lês mear »

Tryntsje Nauta makket portret Koos Tiemersma
Keunstfotograaf Tryntsje Nauta hat fan Tresoar de opdracht krigen in fotoportret te meitsjen fan Gysbert Japicxpriiswinner Koos Tiemersma
Lês mear »

16 nov 2016 Swalk ekstra foarstelling
Swalk Frysk op toernee noch ien kear
Lês mear »

6 nov 2016 Ljouwerter Poëzij Middei
Ljouwerter Poëzijmiddei mei űnder oaren Geart Tgichelaar, Syds Wiersma en Dirk Geerdink.
Lês mear »

27 nov Slotprogramma Gysbertjier 2016
Slotprogramma fan it Gysbertjier 2016 mei ensemble Camerata Trajectina en Jacobus Q. Smink.
Lês mear »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat