Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kies hjirboppe de begjinletter fan de skriuwersnamme dy’t jo sykje.
Waagenaar, Sam Oer dizze skriuwer
Waanders, Marga Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wadman, Anne Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wadman, Thys Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wagemakers, Laura Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wagenaar, Ingrid Oer dizze skriuwer
Wagenaar, Johan Engelbert Oer dizze skriuwer
Wagenaar, L.H. Oer dizze skriuwer
Wageningen thoe Dekema, J.H.J. van Oer dizze skriuwer
Wageningen, Gerard van Oer dizze skriuwer
Wageningen, Lenus Fr. van Oer dizze skriuwer
Wagt, Gabriël de Oer dizze skriuwer
Wal, Cornelis van der Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wal, Eile Martens van der Oer dizze skriuwer
Wal, Hessel van der Oer dizze skriuwer
Wal, Libbe Gerrit van der Oer dizze skriuwer
Walinga, Cees Oer dizze skriuwer
Walinga, Johannes Oer dizze skriuwer
Walinga, Ruurd Oer dizze skriuwer
Wallinga, Ans Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wallinga, Durkje Oer dizze skriuwer
Walstra, Josum Oer dizze skriuwer
Walstra, Jouke Oer dizze skriuwer
Walta, Jaring Oer dizze skriuwer
Walta, Meinte Oer dizze skriuwer
Waringa, N.J. Oer dizze skriuwer
Warners, Heinze Tymens van Oer dizze skriuwer
Wartena, Durk Oer dizze skriuwer
Wartena, Gerben Oer dizze skriuwer
Wassenaar, Akke Oer dizze skriuwer
Wassenaar, Jaitsche Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wassenaer, Ella Oer dizze skriuwer
Wassenbergh, Everwinus Oer dizze skriuwer
Wattum, Simon van Oer dizze skriuwer
Weening-Meijer, Dj. Oer dizze skriuwer
Weersma, Melle Oer dizze skriuwer
Weg, Cornelis Douwes van der Oer dizze skriuwer
Weg-Laverman, Jant van der Oer dizze skriuwer
Wegener Sleeswijk, Rienk Sicko Oer dizze skriuwer
Weidema, Fedde Oer dizze skriuwer
Weij, Jouke J. van der Oer dizze skriuwer
Weijer, Lieuwe Oer dizze skriuwer
Welderen Rengers, E. van Oer dizze skriuwer
Welderen Rengers, Th.M.Th. van Oer dizze skriuwer
Wellinga, Egbert Oer dizze skriuwer
Wellinga, Willeke M. Oer dizze skriuwer
Wendelaar Bonga, Sjoerd Evert Oer dizze skriuwer
Werf, Abraham Atte van der Oer dizze skriuwer
Werf, Sytse van der Oer dizze skriuwer
Werff, Date van der Oer dizze skriuwer
Werff, Lysbeth van der Oer dizze skriuwer
Weringh, J.J. van Oer dizze skriuwer
Werkman, Hendrik Nicolaas Oer dizze skriuwer
Werumeus Buning, Johan Willem F. Oer dizze skriuwer
Wesbonk, Sippe Eelkesz Oer dizze skriuwer
Wester, Fokke Oer dizze skriuwer
Wester, Rudi Oer dizze skriuwer
Westra, Bienze Oer dizze skriuwer
Westra, Douwe Oer dizze skriuwer
Westra, Lieuwe Oer dizze skriuwer
Westra, Liuwe H. Oer dizze skriuwer
Westra, Pieter Oer dizze skriuwer
Westra, Renze Oer dizze skriuwer
Wetering, Jan Willem van de Oer dizze skriuwer
Wiedema, Yme Oer dizze skriuwer
Wiegel, Hans Oer dizze skriuwer
Wiegersma, Hendrik J.M. Oer dizze skriuwer
Wiegersma, Meint Oer dizze skriuwer
Wielen, Hendrik G.W. van der Oer dizze skriuwer
Wielinga, Anne Oer dizze skriuwer
Wielinga, Klaas Oer dizze skriuwer
Wielsma, Cornelis Oer dizze skriuwer
Wieren, Atze van Oer dizze skriuwer
Wieringa, Marten Gerben Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wiersma, Doede Gerben Oer dizze skriuwer
Wiersma, Ids Oer dizze skriuwer
Wiersma, J.P. Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wiersma, Lambert Oer dizze skriuwer
Wiersma, Ruurd Oer dizze skriuwer
Wiersma, Stanley M. Oer dizze skriuwer
Wiersma, Syds Oer dizze skriuwer
Wiersma, Wietske Oer dizze skriuwer
Wiesel, Elie Oer dizze skriuwer
Wigboldus, Anco Oer dizze skriuwer
Wijk, Gerda van der Oer dizze skriuwer
Wijkstra, Eije Oer dizze skriuwer
Wijma, Aukje Oer dizze skriuwer
Wijma, Dille Oer dizze skriuwer
Wijngaarden, Rients van Oer dizze skriuwer
Wijngaarden, Sito Oer dizze skriuwer
Wijngaarden, Tietje Oer dizze skriuwer
Wijnstra, Babs Oer dizze skriuwer
Wijnstra, Johannes Mink Oer dizze skriuwer
Wijnstra, Mindert Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wilde, Harm de Oer dizze skriuwer
Wilhelmy, Petrus Adrianus Oer dizze skriuwer
Wilkens, Piter Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wilkeshuis, Cornelis Oer dizze skriuwer
Willemsma, Ids Oer dizze skriuwer
Wind, Harmen Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Windsma, Rein Baukes Oer dizze skriuwer
Winkelman, Jacob Oer dizze skriuwer
Winkler Prins, Anthony Oer dizze skriuwer
Winkler, Johan Oer dizze skriuwer
Winkler, Johan Oer dizze skriuwer
Winsemius, Dieuwke Oer dizze skriuwer
Winsemius, Jan Pieter Oer dizze skriuwer
Winsemius, Pieter Bernardus Oer dizze skriuwer
Winter, Steven de Oer dizze skriuwer
Winters, Willem Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wirth, Hermann Felix Oer dizze skriuwer
Wit, Douwe de Oer dizze skriuwer
Witbraad, Gryt Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Witte, Douwe Jans de Oer dizze skriuwer
Witteveen, Arjen Oer dizze skriuwer
Witteveen, Joop Oer dizze skriuwer
Wolf, Henk Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wolff, Salomon de Oer dizze skriuwer
Wolters, Max Oer dizze skriuwer
Woltjer, J.J. Oer dizze skriuwer
Wouda, Teade Oer dizze skriuwer
Woude, Bauke van der Oer dizze skriuwer
Woude, Cornelis van der Oer dizze skriuwer
Woude, Goasse van der Oer dizze skriuwer
Woude, Johan van der Oer dizze skriuwer
Woude, Siem van der Oer dizze skriuwer
Woudstra, Karst (1910-1991) Oer dizze skriuwer
Woudstra, Karst (1949-) Oer dizze skriuwer
Woudstra, Siebren Oer dizze skriuwer
Woudwijk, Anne Oer dizze skriuwer
Wouters, Douwe Oer dizze skriuwer
Wouters, Tjitte Oer dizze skriuwer
Wumkes, Ate Dirk Oer dizze skriuwer
Wumkes, Geert Aeilco Oer dizze skriuwer
Wybenga, Akke Oer dizze skriuwer
Wybenga, Anders Minnes Oer dizze skriuwer
Wybenga, Jan Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wybenga, P. Oer dizze skriuwer
Wynsma, Engele Oer dizze skriuwer
Wytsma, Baukje Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Wytzes, Anne Lourens Jelle Oer dizze skriuwer

Meast besjoen


12/04/2011 - Hettinga, Tsjęb...
Geboren: 15-01-1949, Burgwerd Overleden: 07-03-2013, Leeuwarden Frys... Lês mear »


29/03/2010 - Frijende kikkerts
Frijende kikkerts Hylkje Goďnga Eigen behear 'Fryslân lęst... Lês mear »


12/07/2013 - Gysbert Japicx ...
Frisian Dutch The Gysbert Japicx PrizeThe Gysbert Japicx Prize... Lês mear »

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat