Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kies hjirboppe de begjinletter fan de skriuwersnamme dy’t jo sykje.
Kallen, Hendricus F. van der Oer dizze skriuwer
Kalma, Douwe Oer dizze skriuwer
Kalma, Jacob Jetzes Oer dizze skriuwer
Kalma, Jacobus Oer dizze skriuwer
Kalma, Nanne Oer dizze skriuwer
Kalma, Pieter Oer dizze skriuwer
Kalma, Romke Oer dizze skriuwer
Kamerling, Gerbrand Oer dizze skriuwer
Kammen, Jaap van Oer dizze skriuwer
Kammen, Sjoerd van Oer dizze skriuwer
Kamminga, Doederus Johannes Oer dizze skriuwer
Kamminga, Simon Oer dizze skriuwer
Kampen, Elske Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kars, Hindrika Oer dizze skriuwer
Kaspersma, Jelle Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Keekstra, Jelly Oer dizze skriuwer
Keikes, Henricus Wiebe Oer dizze skriuwer
Keikes, Wiebe H. Oer dizze skriuwer
Keizer, Douwe P. Oer dizze skriuwer
Keizer, Joke Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kellendonk, Franciscus Gerardus Petrus Oer dizze skriuwer
Kerkhof, Alle J. Oer dizze skriuwer
Kerkhof, Lokke Oer dizze skriuwer
Ket, Kornelis Oer dizze skriuwer
Keulen, Berend Ferdinand Oer dizze skriuwer
Keulen, Koosje van Oer dizze skriuwer
Keulen-Deelstra, Atje Oer dizze skriuwer
Keune, Willem T.J.P.M. Oer dizze skriuwer
Keuning, Heine Oer dizze skriuwer
Kiemstra, Roel Oer dizze skriuwer
Kiestra, Douwe Hermans Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kiestra, Jan Jans Oer dizze skriuwer
Kijlstra, Harke Oer dizze skriuwer
Kingma, Bart Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kingma, Jitske Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kingma, Sigrid Oer dizze skriuwer
Kingma, Taco Oer dizze skriuwer
Kingma, Teade Johannes Oer dizze skriuwer
Klaasesz, Jan Oer dizze skriuwer
Klaver, Imke Oer dizze skriuwer
Klazenga, Luuk Oer dizze skriuwer
Klazinga, Bertus Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kleefstra, Anna Catharina Oer dizze skriuwer
Kleefstra, Hotze J. Oer dizze skriuwer
Kleefstra, Jan Oer dizze skriuwer
Kleffens, Eelco Nicolaas van Oer dizze skriuwer
Klijnsma, Albert Engeles Oer dizze skriuwer
Klimstra, Jaap Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kloeke, G.G. Oer dizze skriuwer
Kloet, Jannie van der Oer dizze skriuwer
Klok, Jacob Oer dizze skriuwer
Klompmaker, Nynke Oer dizze skriuwer
Klompmaker, Roel Oer dizze skriuwer
Klooster, Rienk Oer dizze skriuwer
Kloosterman, Jan Ritskes Oer dizze skriuwer
Kloosterman, Simke Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Knol, Jacobus Oer dizze skriuwer
Knol, Jelma Sytske Oer dizze skriuwer
Knoop, Jantje van der Oer dizze skriuwer
Knop, Gerrit Oer dizze skriuwer
Kobus, Michiel Oer dizze skriuwer
Koelstra, Gysbert Oer dizze skriuwer
Koester (=Köster), Manuela Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kok, Auke Oer dizze skriuwer
Koksma, Jurjen Ferdinand Oer dizze skriuwer
Koldijk, Sikke Sibes Oer dizze skriuwer
Komter-Kuipers, A. Oer dizze skriuwer
Komter-Kuipers, Aafke Oer dizze skriuwer
Kooi, Jurjen van der Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kooi, Klaas Minnes van der Oer dizze skriuwer
Kooi, Lolkje van der Oer dizze skriuwer
Kooi, Sjouke van der Oer dizze skriuwer
Kooij, Marc Oer dizze skriuwer
Kooijman, George F. Oer dizze skriuwer
Kooijmans, Tine Oer dizze skriuwer
Kooistra, Gerrit Tjerks Oer dizze skriuwer
Kooistra, Ietje Oer dizze skriuwer
Kooistra, Jan Oer dizze skriuwer
Kooistra, Ytsen Oer dizze skriuwer
Kool, Marga Oer dizze skriuwer
Koopmans, Anne Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Koopmans, Dirk Kerst Oer dizze skriuwer
Koopmans, Klaas Oer dizze skriuwer
Koopmans, Sjoukje Oer dizze skriuwer
Koopmans, Sytse Oer dizze skriuwer
Koopmans, Willem Johannes Oer dizze skriuwer
Koopstra, Kees Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kootstra, Douwe Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kornelis, Abe Ysbrand Oer dizze skriuwer
Korteweg, Antonie Johannes Oer dizze skriuwer
Koster, Jetze Oer dizze skriuwer
Kousboek, Rudy Oer dizze skriuwer
Kramer, Cornelis Oer dizze skriuwer
Kramer, Haije Oer dizze skriuwer
Kramer, Johannes Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Krediet, Margje Oer dizze skriuwer
Krijthe, Pieter Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Krikke, Sibbele Oer dizze skriuwer
Krips, Lambertus Frans Oer dizze skriuwer
Kroes, Henk Oer dizze skriuwer
Krol, Gerrit Oer dizze skriuwer
Krol, Jaap Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Krol, Jelle Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Krol, Piter Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Krol, Rieuwert Oer dizze skriuwer
Krol, Sybe Oer dizze skriuwer
Krüss, James Oer dizze skriuwer
Kuchlenz, August Peter Fr. Oer dizze skriuwer
Kuhn, Pieter Oer dizze skriuwer
Kuip, Frits J. van der Oer dizze skriuwer
Kuiper, Elmar Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kuiper, Foeke H. Oer dizze skriuwer
Kuiper, Henk Oer dizze skriuwer
Kuiper, Magda Oer dizze skriuwer
Kuiper, Remco Oer dizze skriuwer
Kuiper, Thys Oer dizze skriuwer
Kuiper, Yme Oer dizze skriuwer
Kuipers, Folkert Harmens Oer dizze skriuwer
Kuipers, Hein Oer dizze skriuwer
Kuipers, Hendrik Willem Oer dizze skriuwer
Kuipers, Izaäk Psn. Oer dizze skriuwer
Kuipers, Rein Oer dizze skriuwer
Kuipers, Wiebren Hendrik Oer dizze skriuwer
Kuitert, Harry M. Oer dizze skriuwer
Kunst, Jaap Oer dizze skriuwer
Kuperus, Hyke Sophia Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Kuperus, Jan Reinders Oer dizze skriuwer
Kuperus, Reinder Oer dizze skriuwer
Kuperus, Sjoerd Oer dizze skriuwer
Kwast, Lodewijk Harm Oer dizze skriuwer
Köster, Manuela Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer

Meast besjoen


12/04/2011 - Hettinga, Tsjęb...
Geboren: 15-01-1949, Burgwerd Overleden: 07-03-2013, Leeuwarden Frys... Lês mear »


29/03/2010 - Frijende kikkerts
Frijende kikkerts Hylkje Goďnga Eigen behear 'Fryslân lęst... Lês mear »


12/07/2013 - Gysbert Japicx ...
Frisian Dutch The Gysbert Japicx PrizeThe Gysbert Japicx Prize... Lês mear »

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat