Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kies hjirboppe de begjinletter fan de skriuwersnamme dy’t jo sykje.
Galama, Egidius Gerardus Antonius Oer dizze skriuwer
Galama, Sybrand Oer dizze skriuwer
Galema, Annemieke Oer dizze skriuwer
Galiën, Sibe Meinderts van der Oer dizze skriuwer
GB Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Geertsma, Jacob Gosse Oer dizze skriuwer
Geertsma, Jante Oer dizze skriuwer
Geertsma, Sierd Tj. Oer dizze skriuwer
Geest, Berber van der Oer dizze skriuwer
Geest, Epke van der Oer dizze skriuwer
Geest, Klaas van der Oer dizze skriuwer
Gelder, Annemarie van Oer dizze skriuwer
Geleijnse, Leo C. Oer dizze skriuwer
Gent, J.J.M. van Oer dizze skriuwer
George, Ernst Obsen Oer dizze skriuwer
Gerbens, Douwe Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Gerbenzon, Pieter Oer dizze skriuwer
Gerbrandy, Harmen Martens Oer dizze skriuwer
Gerbrandy, Pieter Sjoerds Oer dizze skriuwer
Gerbrandy-Posthuma, Anneke Oer dizze skriuwer
Gerlofs, Rein Oer dizze skriuwer
Gerlsma, Abe Oer dizze skriuwer
Gerretson, Frederik Carel Oer dizze skriuwer
Geukers, J.A. Oer dizze skriuwer
Gezelle Meerburg, Babs Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Gezelle Meerburg, Govert Alettinus ? Oer dizze skriuwer
Gezelle, Guido P.Th.J. Oer dizze skriuwer
Giffen, Albert Eggens van Oer dizze skriuwer
Gildemacher, Karel F. Oer dizze skriuwer
Giphart, Ronald Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Glazema, Pieter Oer dizze skriuwer
Goede, Arian de Oer dizze skriuwer
Gogh, Ruben van Oer dizze skriuwer
Goďnga, Hylkje Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Goďnga, Willem Oer dizze skriuwer
Goot, Jan Melles van der Oer dizze skriuwer
Goot, Johannes van der Oer dizze skriuwer
Goot, Thom van der Oer dizze skriuwer
Gorter, Durk Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Gorter, Herman Oer dizze skriuwer
Gosses, Godard Oer dizze skriuwer
Gouma, Kornelis Gabes Oer dizze skriuwer
Graaf, Douwe de Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Graaf, Gjelt de Oer dizze skriuwer
Graaf, Joute de Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Graaff-Nauta, Dieuwke de Oer dizze skriuwer
Gratama, Geert Oer dizze skriuwer
Gratama, Rients Oer dizze skriuwer
Greidanus, Anne Oer dizze skriuwer
Griede, Jakob Willem Oer dizze skriuwer
Griene Tsiis Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Grilk, Cornelis Oer dizze skriuwer
Grilk, Pita Oer dizze skriuwer
Groeneveld, Hein Oer dizze skriuwer
Grondsma, Auke Piers Oer dizze skriuwer
Groot, Clara de Oer dizze skriuwer
Groot, Edwin de Oer dizze skriuwer
Groot, Gjalt de Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Groot, Maria de Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Groot, Pieter J. de Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Groot, Sjirk de Oer dizze skriuwer
Groot, Thomas de Oer dizze skriuwer
Groot, Wil de Oer dizze skriuwer
Grote Pier Oer dizze skriuwer
Groth, Klaus Oer dizze skriuwer
Groustra, Goasse Rinse Oer dizze skriuwer
Grouwstra, Jan Oer dizze skriuwer
Grutte Pier Oer dizze skriuwer
Grypstra, Ate Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Grüschke, Johannes S. Oer dizze skriuwer
Guermonprez, Oscar Vital L Oer dizze skriuwer

Meast besjoen


12/04/2011 - Hettinga, Tsjęb...
Geboren: 15-01-1949, Burgwerd Overleden: 07-03-2013, Leeuwarden Frys... Lês mear »


29/03/2010 - Frijende kikkerts
Frijende kikkerts Hylkje Goďnga Eigen behear 'Fryslân lęst... Lês mear »


12/07/2013 - Gysbert Japicx ...
Frisian Dutch The Gysbert Japicx PrizeThe Gysbert Japicx Prize... Lês mear »

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat