Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kies hjirboppe de begjinletter fan de skriuwersnamme dy’t jo sykje.
Baarda, Gerrit Oer dizze skriuwer
Baarda, Johannes Dirks Oer dizze skriuwer
Baeke, Jan Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Baerdt van Sminia, Paul Marinus van Oer dizze skriuwer
Bakker, Geert Oer dizze skriuwer
Bakker, Hans Oer dizze skriuwer
Bakker, Heinze Oer dizze skriuwer
Bakker, Iebeltje Oer dizze skriuwer
Bakker, Jant A. Oer dizze skriuwer
Bakker, Marten Oer dizze skriuwer
Bakker, Marten Dirksz Oer dizze skriuwer
Bakker, Marten Hepkes Oer dizze skriuwer
Bakker, Piebe Oer dizze skriuwer
Bakker, Pieter Oer dizze skriuwer
Bakker, Siebe Kornelis Oer dizze skriuwer
Bakker, Willem F. Oer dizze skriuwer
Bakker-Veninga, W. Oer dizze skriuwer
Bakker-Veninga, Wytske Oer dizze skriuwer
Bal, Irene Oer dizze skriuwer
Balen, Sanne van Oer dizze skriuwer
Banga, Jelle Oer dizze skriuwer
Bangma, Jelle Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Banning, Anna Oer dizze skriuwer
Banning, Willem Oer dizze skriuwer
Baron, Henry J. Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bastiaans, Giny Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Baukema, Sieger Oer dizze skriuwer
Beckers, Wim Oer dizze skriuwer
Beem, Hartog Oer dizze skriuwer
Beers, Johannes Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Beetstra, Jacob Kornelis Oer dizze skriuwer
Beetstra, Watze Tjebbe Oer dizze skriuwer
Beintema, Reitze Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Beintema, Rients Oer dizze skriuwer
Bekius, Doeke Oer dizze skriuwer
Benedictus, Geeske Oer dizze skriuwer
Benner, Gerrit Oer dizze skriuwer
Berg, IJsbrand van den Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Berg, Jeen van den Oer dizze skriuwer
Berg, Lucette van den Oer dizze skriuwer
Berg, Rien Catharinus van den Oer dizze skriuwer
Berga, Wilco Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bergen, Johan van Oer dizze skriuwer
Bergsma, Fedde G. Oer dizze skriuwer
Bergsma, Ines Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bergsma, Pier Oer dizze skriuwer
Bergsma, Pieter Oer dizze skriuwer
Bergsma, Roel Oer dizze skriuwer
Bergstra, Freark J. Oer dizze skriuwer
Berkenbosch, Karst Oer dizze skriuwer
Bethlehem, Tine Oer dizze skriuwer
Betten, Aizo Oer dizze skriuwer
Betten, Jan Oer dizze skriuwer
Betten, Sannemaj Oer dizze skriuwer
Beuckens, Ljipkje Oer dizze skriuwer
Beukel, Dorine van den Oer dizze skriuwer
Beversluis, Martien Oer dizze skriuwer
Bierma-van der Zee, R.U. Oer dizze skriuwer
Bierma-van der Zee, Reinskje U. Oer dizze skriuwer
Bies, Karen Oer dizze skriuwer
Biesebeek, Henk te Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bij, Harmen van der Oer dizze skriuwer
Bij, Jaap van der Oer dizze skriuwer
Bijker, G. Oer dizze skriuwer
Bijl, Romke Oer dizze skriuwer
Bijleveld, Sjoerd Oer dizze skriuwer
Bijlsma, Hedman Oer dizze skriuwer
Bijlsma, Jan Johannes Oer dizze skriuwer
Bijlsma, Klaas Oer dizze skriuwer
Bijlsma, Roelof Oer dizze skriuwer
Bijlsma, Tiede Oer dizze skriuwer
Bijlstra, Cees Oer dizze skriuwer
Bildt, Douwe de Oer dizze skriuwer
Bilker, Jan Oer dizze skriuwer
Bilker, Jetske Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Blaauw, Tessa Oer dizze skriuwer
Bleeker, Anneke Oer dizze skriuwer
Bleeker, Doede Oer dizze skriuwer
Bleeker, Sies Oer dizze skriuwer
Bleeksma, Pieter Geerts Oer dizze skriuwer
Blijstra, Reinder Oer dizze skriuwer
Bloem, Jacobus Cornelis Oer dizze skriuwer
Bloemhof, F. Oer dizze skriuwer
Bloemhoff, Hendrik Oer dizze skriuwer
Blom, Gosse Oer dizze skriuwer
Blom, J.G. van Oer dizze skriuwer
Blom, Philippus van Oer dizze skriuwer
Boarnstra, Binne Lútsen Oer dizze skriuwer
Boelens, Corry Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Boelens, Krine Oer dizze skriuwer
Boelens, Tjeerd Douwe Oer dizze skriuwer
Boeles, Pieter C.J.A. Oer dizze skriuwer
Boer, Adri de Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Boer, Auck de Oer dizze skriuwer
Boer, Eize de Oer dizze skriuwer
Boer, Fokke Jans de Oer dizze skriuwer
Boer, Foppe de Oer dizze skriuwer
Boer, Francijntje de Oer dizze skriuwer
Boer, Helena de Oer dizze skriuwer
Boer, Herman Pieter de Oer dizze skriuwer
Boer, Hylke Folkert de Oer dizze skriuwer
Boer, Jan Oer dizze skriuwer
Boer, Jan Johannes de Oer dizze skriuwer
Boer, Jan Willem de Oer dizze skriuwer
Boer, Janneke de Oer dizze skriuwer
Boer, Lamkje de Oer dizze skriuwer
Boer, Lolle Piers de Oer dizze skriuwer
Boer, Luit J. de Oer dizze skriuwer
Boer, Marijke de Oer dizze skriuwer
Boer, Marinus de Oer dizze skriuwer
Boer, Marius de Oer dizze skriuwer
Boer, Marten Luitzen de Oer dizze skriuwer
Boer, Nico de Oer dizze skriuwer
Boer, Pieter Boyen de Oer dizze skriuwer
Boer, Pieter de Oer dizze skriuwer
Boer, Pieter de Oer dizze skriuwer
Boer, R.L.M. de Oer dizze skriuwer
Boer, Rients de Oer dizze skriuwer
Boer, Sake Rienks de Oer dizze skriuwer
Boer, Scholte de Oer dizze skriuwer
Boer, Tsjitske de Oer dizze skriuwer
Boer, Ynse Klazes de Oer dizze skriuwer
Boerema, Griet Oer dizze skriuwer
Boers, Benjamin Oer dizze skriuwer
Boersma, Arend Jan Oer dizze skriuwer
Boersma, Hidde Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Boersma, Piter Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bogerman, Johannes Oer dizze skriuwer
Bohmers, Assien Johan Chr. Oer dizze skriuwer
Bokma, Anne Barteles Oer dizze skriuwer
Bokma, Hinne Tiete Oer dizze skriuwer
Boltendal, Rudi Oer dizze skriuwer
Bomans, Godfried Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bonga, Lijkele Oer dizze skriuwer
Bonifatius Oer dizze skriuwer
Bonnema, Abe Oer dizze skriuwer
Bonnema, Johannes Oer dizze skriuwer
Bonnema, Lysbert Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bonnema, Neeltje Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bonnet, Pieter Oer dizze skriuwer
Bontekoe, Gerlof Auke Oer dizze skriuwer
Bontes, Laurens Oer dizze skriuwer
Boogaart, Dinie Oer dizze skriuwer
Boomgaardt, Rein Oer dizze skriuwer
Boomsma, Joop Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Boomsma, Peter R. Oer dizze skriuwer
Boonemmer, Auke Oer dizze skriuwer
Boonstra, Folkert Oer dizze skriuwer
Boonstra, Yke Reinders Oer dizze skriuwer
Boorsma, Fettsje Oer dizze skriuwer
Boorsma, Folkert Oer dizze skriuwer
Boorsma, Pier Oer dizze skriuwer
Boorsma, Tsjerk Oer dizze skriuwer
Borchling, Conrad Oer dizze skriuwer
Borger, Elias Annes Oer dizze skriuwer
Borger, Sjieuwe Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Borgers, Gerrit Oer dizze skriuwer
Bos, Jurjen M. Oer dizze skriuwer
Bos, Lupbertus Bartelds Oer dizze skriuwer
Bos, Paul Christiaan Oer dizze skriuwer
Bos, Tiny Oer dizze skriuwer
Bosch, Adolf Christiaan Oer dizze skriuwer
Bosch, Atze Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bosch, Gerrit Oer dizze skriuwer
Boschma, Cornelis Oer dizze skriuwer
Boschma, Feike Oer dizze skriuwer
Boschma, Hilbrand Oer dizze skriuwer
Bosga, Jan Oer dizze skriuwer
Boskma, Pieter Oer dizze skriuwer
Bosma, Cornelis Oer dizze skriuwer
Bosma, Jouke Oer dizze skriuwer
Botke, Jacob Oer dizze skriuwer
Bottema, Hillegonda Oer dizze skriuwer
Bottema, Meint Oer dizze skriuwer
Bottema, Meint Hylkes Oer dizze skriuwer
Bottema, Sjoerd Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bottema, Tjeerd Oer dizze skriuwer
Bottema, Tjerk Oer dizze skriuwer
Bottema, Uldrik Oer dizze skriuwer
Bouma, Durk Lolkes Oer dizze skriuwer
Bouma, G.J.A. Oer dizze skriuwer
Bouma, Hessel Oer dizze skriuwer
Bouma, Leo Hendricus Oer dizze skriuwer
Bouma, Lieuwe Heine Oer dizze skriuwer
Bouma, Sake Oer dizze skriuwer
Bouman, Pieter Jan Oer dizze skriuwer
Bouwhuis, Jacobus G. Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bouwhuis, Jan Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bowring, John Oer dizze skriuwer
Boysen, Carsten Oer dizze skriuwer
Br?nner, Jitske Oer dizze skriuwer
Braaksma, Machiel Oer dizze skriuwer
Braaksma, Menno Oer dizze skriuwer
Bralts, André Oer dizze skriuwer
Brandsma, J.S. Oer dizze skriuwer
Brandsma, Jan Auke Oer dizze skriuwer
Brandsma, Titus Oer dizze skriuwer
Brans, Hans Oer dizze skriuwer
Brattinga, Teije A. Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Brecht, Bertold Oer dizze skriuwer
Bremer, Harke Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bremmer, Rolf Hendrik Oer dizze skriuwer
Breteler, Gerrit Oer dizze skriuwer
Breuker, Philippus Hillebrand Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Breuker, Pieter Oer dizze skriuwer
Brolsma, Lieuwe Oer dizze skriuwer
Brolsma, Reinder Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Brolsma, Ulke Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Brongers, Eppo Hero Oer dizze skriuwer
Brouwer, Abe Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Brouwer, Akke Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Brouwer, Ale Oer dizze skriuwer
Brouwer, Fokje Oer dizze skriuwer
Brouwer, Gerben Oer dizze skriuwer
Brouwer, Goasse D. Oer dizze skriuwer
Brouwer, Hiltje Oer dizze skriuwer
Brouwer, Hindrik Jelles Oer dizze skriuwer
Brouwer, J.H. Oer dizze skriuwer
Brouwer, Jelle Oer dizze skriuwer
Brouwer, Liesbeth Oer dizze skriuwer
Brouwer, Marten Oer dizze skriuwer
Brouwer, Marten Sales Oer dizze skriuwer
Brouwer, Pieter Oer dizze skriuwer
Brouwer, Pieter Winfridus Oer dizze skriuwer
Brouwer, Tialda Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Brugman, Johannes Oer dizze skriuwer
Bruijn, Cornelis Pieter Oer dizze skriuwer
Bruin, Hein de Oer dizze skriuwer
Bruin, Hendrik S. de Oer dizze skriuwer
Bruin, Stef de Oer dizze skriuwer
Bruinja, Tsead Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bruins, Jan Anthonie Oer dizze skriuwer
Bruinsma, Durk Oer dizze skriuwer
Bruinsma, Ernst Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer
Bruinsma, Jelke Wander Oer dizze skriuwer
Bruinsma, Klaas Oer dizze skriuwer
Bruinsma, Vitus Jacobus Oer dizze skriuwer
Bruller, Jean Oer dizze skriuwer
Buddingh, Cornelis Oer dizze skriuwer
Buis, Marten Oer dizze skriuwer
Buitenrust Hettema, Foeke Oer dizze skriuwer
Bult, Oene Oer dizze skriuwer
Bulthuis, Hendrik Oer dizze skriuwer
Bultsma, Jelle Teakes Oer dizze skriuwer
Buma, Anna M.C. Oer dizze skriuwer
Buma, Hepke Egbertsz Oer dizze skriuwer
Buma, Lieuwe Annes Oer dizze skriuwer
Buma, Wybren Jan Oer dizze skriuwer
Burg, Frans van der Oer dizze skriuwer
Burg, Jan Linses van der Oer dizze skriuwer
Burg, Johannes Linses van der Oer dizze skriuwer
Burg, Pyt van der Oer dizze skriuwer
Burg, Sjirk Frânses van der Oer dizze skriuwer
Burg, Sjirk Linses van der Oer dizze skriuwer
Burg, Sjirk van der Oer dizze skriuwer
Burger, Hendrik Oer dizze skriuwer
Burgy, Gooitzen Oer dizze skriuwer
Buskes, Johannes Jacobus Oer dizze skriuwer
Buwalda, Hotze Sytses Oer dizze skriuwer
Buwalda, Sytse Hotzes Oer dizze skriuwer
Buytenen, Maria Petrus van Oer dizze skriuwer
Bylsma, Jan J. Oer dizze skriuwer
Bylsma, Meindert Oer dizze skriuwer Troch dizze skriuwer

Meast besjoen


12/04/2011 - Hettinga, Tsjęb...
Geboren: 15-01-1949, Burgwerd Overleden: 07-03-2013, Leeuwarden Frys... Lês mear »


29/03/2010 - Frijende kikkerts
Frijende kikkerts Hylkje Goďnga Eigen behear 'Fryslân lęst... Lês mear »


12/07/2013 - Gysbert Japicx ...
Frisian Dutch The Gysbert Japicx PrizeThe Gysbert Japicx Prize... Lês mear »

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat