Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Kontakt

Sirkwy.nl is in webside fan Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
Bûterhoeke 1,
8911 DH Ljouwert.

Postadres:
Postbus 2637,
8901 AC Ljouwert

tel. 058 - 789 0 789
faks. 058 - 789 0 777

email: sirkwy@sirkwy.nl
webside: www.tresoar.nl

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat