Sykje yn de site: | Wiidweidich sykje
wa | wat | wêr | wannear | ynlogge

Oanmelde

Hjirûnder kinne jo josels oanmelde foar de webside. Wy ha inkeld jo namme, jo bertedatum, jo e-mailadres en jo winske wachtwurd noadich. Der wurdt in e-mail ferstjoerd oan it e-mailadres dat jo opjouwe, hjir stiet in link yn dy’t jo brûke moatte om jo e-mailadres te befêstigjen.


Oanmeldingsformulier

Foarnamme: *
Ynfoeging:  
Achternamme: *
Bertedatum: *
E-mailadres: *
Wachtwurd: *
Frysk pratend:   Ja Nee
   
    (*) Ferplichte fjild
(Jo kinnen nei it ynloggen oanjaan hokfoar gegevens sichtber wêze meie op de webside)

Literatuer foar it fuotljocht


KURSUSSEN 2016-2017  >>>

Gerben Abma 1932-2016 >>>


DS beneame advyskommisje
Gysbert Japicxpriis 2017 >>>
Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzers
Lês mear »

Lêste nijs


Wurdskat