Wie Wat Waar Wanneer

Literatuer foar it fuotljochtJaap Krol yn petear mei de trije nominearren, FD 09-09-2015 >>>

De 3 shortlist-nominearren oan it wurd, filmkes mei ûndertiteling >>>


De lytse Gysbert Japicxpriis >>>


Kursussen hjerst 2015 en begjin 2016 >>>        Besprekstek

Boeken út Tresoar wei op 'e sweef
en reaksjes fan lêzersAl twatûzen boeken loslitten >>>

 Lês mear »